Stichting Dierenvoedselbank Purmerend

Samen sterk voor onze vrienden

Statuten

Naam en Zetel
Artikel 1
1. De stichting heet: Stichting Dierenvoedselbank Purmerend.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Purmerend.

Doel
Artikel 2
1. Het doel van de stichting is:
a. het verstrekken van dierenvoedsel aan mensen die financiële moeilijkheden
ondervinden en daardoor moeite hebben om hun huisdieren van voedsel te
voorzien; en
b. bewustzijn te creëren over dierenwelzijn en het belang van het ondersteunen
van huisdieren in kwetsbare situaties.
2. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met
het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor
bevorderlijk kunnen zijn.
3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
1. het verzamelen van donaties;
2. samen te werken met lokale dierenwinkels, supermarkten en andere
organisaties;
3. het verstrekken van dierenvoedsel aan gezinnen die zich rechtstreeks of via
partnerorganisaties hebben aangemeld voor ondersteuning;
4. het geven van voorlichting over dierenwelzijn, goede verzorging van
huisdieren en het omgaan met financiële uitdagingen in relatie tot huisdieren.
4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Vermogen
Artikel 3
Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:
1. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;
2. bijdragen van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is;
3. subsidies;
4. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
5. opbrengsten van activiteiten van de stichting;
6. alle andere baten.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen
Artikel 4
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal
bestuurders met een minimum van drie bestuurder(s).
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. Het bestuur kiest
uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies
van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn
bevoegdheden.
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens
eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten.

Bestuur: taak en bevoegdheden
Artikel 5
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit
wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten,
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle
in functie zijnde bestuurders.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden
aanvaard.

Bestuur: vergaderingen
Artikel 6
1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als
bij de oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering
van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt
de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt per
kwartaal nog één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen kunnen ook worden gehouden door middel van audio- of
videocommunicatie.
4. Ook wordt er een vergadering gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe
de oproeping doet.
5. De oproeping tot een vergadering moet ten minste zeven dagen tevoren gebeuren.
De dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De
oproeping kan door middel van een oproepingsbrief of langs elektronische weg.
6. Een oproeping vermeldt, de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te
behandelen onderwerpen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is
voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat
moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige
bestuurder.
8. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de
notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden
vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en
notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de
secretaris.
9. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde
bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
10. Indien een bestuurder tijdelijk of definitief niet in staat is zijn bestuursfunctie uit te
oefenen, kan het bestuur een tijdelijke bestuurder benoemen.

Bestuur: besluitvorming
Artikel 7
1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid
van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een
bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten
vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van
de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij
slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen,
te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste
vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke
op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de
tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden
genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen
geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen,
mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften
voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
4. Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk
worden genomen. Dat kan ook langs elektronische weg. Bij het nemen van een
besluit op deze wijze moeten alle bestuursleden in het te nemen besluit gekend
zijn.
5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen
besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening
door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
6. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze
statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten
genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij
staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
7. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer
bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke
stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
8. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. In alle geschillen
omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuur: defungeren
Artikel 8
Een bestuurder defungeert:
1. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar
ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
2. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
3. door zijn aftreden;
4. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;
5. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Vertegenwoordiging
Artikel 9
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuurders.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 5 kan tegen derden beroep worden
gedaan.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.

Boekjaar en jaarstukken
Artikel 10
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting
kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te
stellen en vast te stellen. Het bestuur is bevoegd deze termijn eenmalig te
verlengen met een periode van vier maanden.
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden
en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier
gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht
en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der
gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en
binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Ontstentenis en belet
Artikel 11
1. Indien een meerderheid van het bestuur niet meer functioneert door ontstentenis of
belet kunnen de overige leden een bijzondere bestuursvergadering bijeen roepen.
a. Deze vergadering kan besluiten nemen zonder dat aan de eisen ten aanzien
van oproeping of besluitvorming is voldaan.
b. Op de vergadering en de besluitvorming zijn overigens alle bepalingen van
toepassing.
c. De vergadering benoemt één of meerdere bestuursleden.
d. De besluitvorming moet in de eerstvolgende bestuursvergadering bekrachtigd
worden.
2. Indien het voltallige bestuur niet meer functioneert door ontstentenis of belet kan
iedere belanghebbende de kantonrechter verzoeken een bijzondere
bestuursvergadering bijeen roepen.
a. De kantonrechter wijst hierbij een tijdelijk bestuur aan.
b. Deze vergadering kan besluiten nemen zonder dat aan de eisen ten aanzien
van oproeping of besluitvorming is voldaan.
c. Op de vergadering en de besluitvorming zijn overigens alle bepalingen van
toepassing.
d. De vergadering benoemt één of meerdere bestuursleden.

Reglement
Artikel 12
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen
worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement zijn de bepalingen
ten aanzien van het quorum en de meerderheid van stemmen over de
statutenwijziging in deze statuten van toepassing.

Statutenwijziging
Artikel 13
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging
moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening
Artikel 14
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Een besluit tot ontbinding moet met algemene stemmen worden aangenomen in
een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het
liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de
bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
Het liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut
beogende instelling (ANBI) of ten behoeve van een buitenlandse instelling die
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. Indien het een
culturele ANBI betreft dient het liquidatiesaldo te worden besteed ten behoeve van
een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke
doelstelling heeft.
4. Na ontbinding regelen de bestuurders de vereffening, tenzij bij het besluit tot
ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de
door de vereffenaars aangewezen persoon.

Rechtskeuze
Artikel 15
Op deze akte is het Nederlands recht van toepassing.

Slotbepalingen
Artikel 16
1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het
bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt of kan
blijken.

Slotverklaring
Ten slotte verklaarden de verschenen persoon dat bij deze oprichting:
1. het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend
vierentwintig.
2. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie:
a. mevrouw Alexandra Hompert vervult de functie voorzitter.
b. de heer Maarten Johannes Zegstroo vervult de functie penningmeester.
c. mevrouw Linda Evelien Hendriks vervult de functie secretaris.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd van de akte
vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen meegedeeld en daarop is
een toelichting gegeven.
De verschenen personen hebbent verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis
genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.
 Beleidsplan